Het bestuur nodigt alle Flash leden uit voor de jaarvergadering van het verenigingsjaar 2014.
De ALV wordt gehouden op maandag 30 maart 2015 om 20.30 uur in onze kantine.Vragen of verzoeken om bepaalde onderwerpen te bespreken graag schriftelijk uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de ALV indienen bij de secretaris.

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 31-3-2014
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag bestuur over het verenigingsjaar 2014
 5. Verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2014
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissieleden
 7. Vaststellen begroting 2015
 8. Presentatie over het technisch beleidsplan
 9. Bestuur en vacatures
 10. Belangrijkste zaken voor 2015
 11. Rondvraag
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Sluiting (22.15 uur)

Op deze avond is na 20.15 uur geen gelegenheid meer om te trainen of vrij te spelen i.v.m. de ALV.
Achter de bar liggen enkele exemplaren van het financieel verslag 2014

Tot ziens op de ALV, het bestuur van TTV Flash
Maarten Schikhof, voorzitter
René Kramer, penningmeester
Huub Maessen, secretaris
Joost v.d. Buijs, ledenadministratie
Kim Tegenbosch, sport technische zaken
Roger Jansen, algemene zaken{jcomments off}

Sport Europe

Pingpongbaas

 logo PingPongbaas

Inloggen Pingpongbaas

 

Wedstrijden deze week

 

Jeugd

Geen wedstrijden bekend.


Senioren

Geen wedstrijden bekend


TLE

Geen wedstrijden bekend